کمترین: 
63.2
بیشترین: 
64.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.63
زمان: 
11/2 23:32
قیمت نفت سبک امروز 2 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 63.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 09:08","price":63.41},{"date":"1396/11/02 11:32","price":63.44},{"date":"1396/11/02 12:32","price":63.49},{"date":"1396/11/02 13:08","price":63.38},{"date":"1396/11/02 13:32","price":63.33},{"date":"1396/11/02 14:32","price":63.3},{"date":"1396/11/02 15:32","price":63.33},{"date":"1396/11/02 16:08","price":63.27},{"date":"1396/11/02 17:08","price":63.2},{"date":"1396/11/02 17:32","price":63.27},{"date":"1396/11/02 18:08","price":63.28},{"date":"1396/11/02 19:08","price":63.34},{"date":"1396/11/02 19:32","price":63.38},{"date":"1396/11/02 20:00","price":64.02},{"date":"1396/11/02 20:32","price":63.7},{"date":"1396/11/02 21:00","price":63.37},{"date":"1396/11/02 21:32","price":63.38},{"date":"1396/11/02 22:08","price":63.3},{"date":"1396/11/02 23:08","price":63.48},{"date":"1396/11/02 23:32","price":63.63}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399