کمترین: 
636380
بیشترین: 
652617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651582
زمان: 
11/2 17:25
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 2 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 651582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:35","price":639101},{"date":"1396/11/02 11:20","price":638642},{"date":"1396/11/02 11:30","price":636840},{"date":"1396/11/02 11:40","price":637957},{"date":"1396/11/02 11:45","price":637748},{"date":"1396/11/02 11:50","price":637405},{"date":"1396/11/02 11:55","price":637684},{"date":"1396/11/02 12:00","price":638101},{"date":"1396/11/02 12:05","price":638738},{"date":"1396/11/02 12:20","price":636380},{"date":"1396/11/02 12:25","price":637084},{"date":"1396/11/02 13:15","price":638454},{"date":"1396/11/02 13:20","price":637475},{"date":"1396/11/02 13:30","price":638210},{"date":"1396/11/02 13:40","price":639302},{"date":"1396/11/02 13:45","price":639468},{"date":"1396/11/02 13:50","price":639881},{"date":"1396/11/02 13:55","price":639677},{"date":"1396/11/02 14:00","price":640999},{"date":"1396/11/02 14:25","price":644085},{"date":"1396/11/02 14:35","price":644540},{"date":"1396/11/02 14:40","price":644219},{"date":"1396/11/02 14:45","price":644031},{"date":"1396/11/02 14:50","price":643340},{"date":"1396/11/02 15:20","price":640791},{"date":"1396/11/02 15:25","price":641856},{"date":"1396/11/02 15:30","price":642718},{"date":"1396/11/02 15:35","price":642627},{"date":"1396/11/02 15:50","price":641738},{"date":"1396/11/02 16:00","price":641508},{"date":"1396/11/02 16:15","price":641685},{"date":"1396/11/02 16:25","price":640406},{"date":"1396/11/02 17:05","price":650659},{"date":"1396/11/02 17:10","price":652617},{"date":"1396/11/02 17:15","price":652375},{"date":"1396/11/02 17:20","price":652292},{"date":"1396/11/02 17:25","price":651582}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399