کمترین: 
2.0441
بیشترین: 
2.0661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0595
زمان: 
11/2 23:32
قیمت نفت کوره امروز 2 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 2.0595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 08:00","price":2.0613},{"date":"1396/11/02 09:08","price":2.0593},{"date":"1396/11/02 09:32","price":2.0592},{"date":"1396/11/02 10:08","price":2.0589},{"date":"1396/11/02 11:32","price":2.0612},{"date":"1396/11/02 12:32","price":2.0576},{"date":"1396/11/02 13:08","price":2.0567},{"date":"1396/11/02 13:32","price":2.0561},{"date":"1396/11/02 14:32","price":2.0534},{"date":"1396/11/02 15:32","price":2.0545},{"date":"1396/11/02 16:08","price":2.0519},{"date":"1396/11/02 16:32","price":2.0505},{"date":"1396/11/02 17:08","price":2.0518},{"date":"1396/11/02 17:32","price":2.0542},{"date":"1396/11/02 18:08","price":2.0495},{"date":"1396/11/02 19:08","price":2.0528},{"date":"1396/11/02 19:32","price":2.0513},{"date":"1396/11/02 20:00","price":2.0661},{"date":"1396/11/02 20:32","price":2.0561},{"date":"1396/11/02 21:00","price":2.0481},{"date":"1396/11/02 21:32","price":2.0441},{"date":"1396/11/02 22:08","price":2.049},{"date":"1396/11/02 22:32","price":2.0493},{"date":"1396/11/02 23:08","price":2.0571},{"date":"1396/11/02 23:32","price":2.0595}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399