کمترین: 
0.072
بیشترین: 
1332.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1088.9
زمان: 
11/2 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 1088.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 00:00","price":1167},{"date":"1396/11/02 00:30","price":0.072},{"date":"1396/11/02 03:00","price":1332.3},{"date":"1396/11/02 03:30","price":21.02},{"date":"1396/11/02 04:00","price":16.9354},{"date":"1396/11/02 05:00","price":1064.21},{"date":"1396/11/02 05:30","price":3.201},{"date":"1396/11/02 09:00","price":1176.7},{"date":"1396/11/02 09:30","price":1177.9},{"date":"1396/11/02 10:00","price":1175.2},{"date":"1396/11/02 10:30","price":1184},{"date":"1396/11/02 11:30","price":1181.7},{"date":"1396/11/02 12:00","price":1182},{"date":"1396/11/02 12:30","price":1187.9},{"date":"1396/11/02 13:00","price":1184},{"date":"1396/11/02 15:00","price":1181.5},{"date":"1396/11/02 15:30","price":1185},{"date":"1396/11/02 16:00","price":1162},{"date":"1396/11/02 16:30","price":1150.8},{"date":"1396/11/02 17:00","price":1155.09},{"date":"1396/11/02 17:30","price":1128},{"date":"1396/11/02 18:00","price":1094},{"date":"1396/11/02 21:00","price":1092},{"date":"1396/11/02 22:00","price":1098.41},{"date":"1396/11/02 22:30","price":1094},{"date":"1396/11/02 23:00","price":1087},{"date":"1396/11/02 23:30","price":1088.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399