کمترین: 
0.0164
بیشترین: 
239100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10560
زمان: 
11/2 23:30
قیمت بیت کوین امروز 2 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 بهمن 1396 , 10560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 00:00","price":11224},{"date":"1396/11/02 00:30","price":38800},{"date":"1396/11/02 03:00","price":239100},{"date":"1396/11/02 03:30","price":16.84},{"date":"1396/11/02 04:00","price":0.0908},{"date":"1396/11/02 04:30","price":0.0164},{"date":"1396/11/02 05:00","price":1065.55},{"date":"1396/11/02 05:30","price":0.0297},{"date":"1396/11/02 09:00","price":11507},{"date":"1396/11/02 10:00","price":11390},{"date":"1396/11/02 10:30","price":11562},{"date":"1396/11/02 11:00","price":11626},{"date":"1396/11/02 11:30","price":11563},{"date":"1396/11/02 12:00","price":11731},{"date":"1396/11/02 12:30","price":11791},{"date":"1396/11/02 13:00","price":11710},{"date":"1396/11/02 15:30","price":11709},{"date":"1396/11/02 16:00","price":11625},{"date":"1396/11/02 16:30","price":11312},{"date":"1396/11/02 17:00","price":11243},{"date":"1396/11/02 17:30","price":11015},{"date":"1396/11/02 18:00","price":10716},{"date":"1396/11/02 21:00","price":10611},{"date":"1396/11/02 21:30","price":10594},{"date":"1396/11/02 22:00","price":10590},{"date":"1396/11/02 23:00","price":10525},{"date":"1396/11/02 23:30","price":10560}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399