پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1
بیشترین: 
631000
قیمت تقلبی: 
627700
زمان: 
11/2 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 2 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 2 بهمن 1396 , 627700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/02 00:00","price":630100},{"date":"1396/11/02 00:05","price":630200},{"date":"1396/11/02 00:10","price":630100},{"date":"1396/11/02 00:20","price":29.7},{"date":"1396/11/02 00:30","price":1},{"date":"1396/11/02 08:35","price":630000},{"date":"1396/11/02 11:20","price":627300},{"date":"1396/11/02 11:25","price":626900},{"date":"1396/11/02 11:30","price":627700},{"date":"1396/11/02 11:40","price":627800},{"date":"1396/11/02 11:45","price":627700},{"date":"1396/11/02 11:50","price":627900},{"date":"1396/11/02 11:55","price":627000},{"date":"1396/11/02 12:00","price":627200},{"date":"1396/11/02 12:05","price":627700},{"date":"1396/11/02 12:20","price":627200},{"date":"1396/11/02 12:25","price":627600},{"date":"1396/11/02 13:15","price":629400},{"date":"1396/11/02 13:20","price":629000},{"date":"1396/11/02 13:40","price":628900},{"date":"1396/11/02 13:45","price":629100},{"date":"1396/11/02 13:50","price":629000},{"date":"1396/11/02 13:55","price":628900},{"date":"1396/11/02 14:00","price":629100},{"date":"1396/11/02 14:25","price":631000},{"date":"1396/11/02 14:35","price":630700},{"date":"1396/11/02 14:40","price":630400},{"date":"1396/11/02 14:45","price":631000},{"date":"1396/11/02 14:50","price":630800},{"date":"1396/11/02 15:20","price":629900},{"date":"1396/11/02 15:25","price":630500},{"date":"1396/11/02 15:30","price":630600},{"date":"1396/11/02 15:35","price":629900},{"date":"1396/11/02 15:50","price":629600},{"date":"1396/11/02 16:00","price":629500},{"date":"1396/11/02 16:15","price":629700},{"date":"1396/11/02 16:25","price":629500},{"date":"1396/11/02 17:05","price":626900},{"date":"1396/11/02 17:10","price":628100},{"date":"1396/11/02 17:15","price":627900},{"date":"1396/11/02 17:20","price":627500},{"date":"1396/11/02 17:25","price":627600},{"date":"1396/11/02 17:50","price":626700},{"date":"1396/11/02 17:55","price":627000},{"date":"1396/11/02 18:00","price":627200},{"date":"1396/11/02 18:15","price":627000},{"date":"1396/11/02 18:40","price":626900},{"date":"1396/11/02 18:45","price":627000},{"date":"1396/11/02 18:50","price":627200},{"date":"1396/11/02 18:55","price":627500},{"date":"1396/11/02 19:05","price":627700},{"date":"1396/11/02 19:15","price":627900},{"date":"1396/11/02 19:20","price":628100},{"date":"1396/11/02 19:35","price":627900},{"date":"1396/11/02 19:50","price":627800},{"date":"1396/11/02 19:55","price":627900},{"date":"1396/11/02 20:20","price":627400},{"date":"1396/11/02 20:25","price":627100},{"date":"1396/11/02 20:30","price":627400},{"date":"1396/11/02 20:40","price":627100},{"date":"1396/11/02 20:45","price":627500},{"date":"1396/11/02 20:50","price":627400},{"date":"1396/11/02 20:55","price":627000},{"date":"1396/11/02 21:00","price":627100},{"date":"1396/11/02 21:10","price":627000},{"date":"1396/11/02 21:15","price":626900},{"date":"1396/11/02 21:25","price":626800},{"date":"1396/11/02 21:30","price":626900},{"date":"1396/11/02 21:35","price":627000},{"date":"1396/11/02 21:40","price":626900},{"date":"1396/11/02 21:50","price":627000},{"date":"1396/11/02 22:00","price":626900},{"date":"1396/11/02 22:05","price":626800},{"date":"1396/11/02 22:15","price":626700},{"date":"1396/11/02 22:25","price":626000},{"date":"1396/11/02 22:30","price":627100},{"date":"1396/11/02 22:35","price":627500},{"date":"1396/11/02 22:40","price":627100},{"date":"1396/11/02 22:45","price":626500},{"date":"1396/11/02 22:50","price":627000},{"date":"1396/11/02 22:55","price":627100},{"date":"1396/11/02 23:00","price":628000},{"date":"1396/11/02 23:10","price":627500},{"date":"1396/11/02 23:15","price":627700},{"date":"1396/11/02 23:25","price":627500},{"date":"1396/11/02 23:35","price":627400},{"date":"1396/11/02 23:40","price":627700},{"date":"1396/11/02 23:45","price":627600},{"date":"1396/11/02 23:55","price":627700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398