کمترین: 
63.31
بیشترین: 
63.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.31
زمان: 
11/1 13:32
قیمت نفت سبک امروز 1 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 63.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 13:32","price":63.31}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399