کمترین: 
640005
بیشترین: 
652524
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
647099
زمان: 
11/1 17:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 1 بهمن 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 647099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:35","price":640005},{"date":"1396/11/01 11:40","price":641952},{"date":"1396/11/01 11:45","price":641396},{"date":"1396/11/01 11:50","price":642092},{"date":"1396/11/01 11:55","price":645569},{"date":"1396/11/01 12:05","price":649603},{"date":"1396/11/01 12:15","price":652524},{"date":"1396/11/01 12:30","price":652385},{"date":"1396/11/01 13:05","price":646960},{"date":"1396/11/01 13:15","price":646821},{"date":"1396/11/01 13:20","price":642787},{"date":"1396/11/01 13:25","price":644734},{"date":"1396/11/01 13:30","price":644039},{"date":"1396/11/01 13:35","price":641257},{"date":"1396/11/01 13:40","price":641952},{"date":"1396/11/01 13:45","price":641257},{"date":"1396/11/01 13:50","price":642787},{"date":"1396/11/01 13:55","price":642926},{"date":"1396/11/01 14:10","price":647516},{"date":"1396/11/01 14:15","price":647656},{"date":"1396/11/01 14:20","price":646125},{"date":"1396/11/01 14:25","price":646960},{"date":"1396/11/01 14:30","price":648490},{"date":"1396/11/01 14:40","price":649603},{"date":"1396/11/01 15:20","price":648212},{"date":"1396/11/01 15:25","price":649325},{"date":"1396/11/01 15:40","price":648907},{"date":"1396/11/01 15:50","price":648768},{"date":"1396/11/01 16:25","price":648073},{"date":"1396/11/01 16:30","price":648212},{"date":"1396/11/01 16:35","price":647934},{"date":"1396/11/01 17:00","price":646960},{"date":"1396/11/01 17:05","price":647377},{"date":"1396/11/01 17:10","price":647099}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399