کمترین: 
4540
بیشترین: 
4600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4594
زمان: 
11/1 18:20
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:30","price":4567},{"date":"1396/11/01 11:40","price":4575},{"date":"1396/11/01 11:50","price":4574},{"date":"1396/11/01 12:00","price":4600},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4565},{"date":"1396/11/01 13:30","price":4540},{"date":"1396/11/01 13:40","price":4548},{"date":"1396/11/01 13:50","price":4563},{"date":"1396/11/01 14:00","price":4553},{"date":"1396/11/01 14:10","price":4585},{"date":"1396/11/01 14:20","price":4600},{"date":"1396/11/01 14:30","price":4575},{"date":"1396/11/01 14:50","price":4568},{"date":"1396/11/01 15:00","price":4574},{"date":"1396/11/01 15:10","price":4576},{"date":"1396/11/01 15:20","price":4585},{"date":"1396/11/01 15:30","price":4593},{"date":"1396/11/01 15:40","price":4586},{"date":"1396/11/01 15:50","price":4565},{"date":"1396/11/01 16:30","price":4564},{"date":"1396/11/01 16:40","price":4572},{"date":"1396/11/01 17:00","price":4571},{"date":"1396/11/01 17:10","price":4583},{"date":"1396/11/01 17:20","price":4579},{"date":"1396/11/01 17:30","price":4575},{"date":"1396/11/01 17:40","price":4590},{"date":"1396/11/01 18:00","price":4588},{"date":"1396/11/01 18:20","price":4594}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399