کمترین: 
4545
بیشترین: 
4630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4610
زمان: 
11/1 19:00
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:30","price":4567},{"date":"1396/11/01 11:40","price":4575},{"date":"1396/11/01 11:50","price":4586},{"date":"1396/11/01 12:00","price":4594},{"date":"1396/11/01 12:30","price":4630},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4550},{"date":"1396/11/01 13:30","price":4545},{"date":"1396/11/01 13:40","price":4548},{"date":"1396/11/01 13:50","price":4562},{"date":"1396/11/01 14:00","price":4554},{"date":"1396/11/01 14:10","price":4600},{"date":"1396/11/01 14:20","price":4580},{"date":"1396/11/01 14:30","price":4575},{"date":"1396/11/01 14:50","price":4565},{"date":"1396/11/01 15:00","price":4574},{"date":"1396/11/01 15:10","price":4576},{"date":"1396/11/01 15:20","price":4584},{"date":"1396/11/01 15:30","price":4630},{"date":"1396/11/01 15:40","price":4585},{"date":"1396/11/01 15:50","price":4565},{"date":"1396/11/01 16:10","price":4600},{"date":"1396/11/01 16:30","price":4560},{"date":"1396/11/01 16:40","price":4573},{"date":"1396/11/01 17:00","price":4572},{"date":"1396/11/01 17:10","price":4628},{"date":"1396/11/01 17:20","price":4579},{"date":"1396/11/01 17:30","price":4625},{"date":"1396/11/01 17:40","price":4590},{"date":"1396/11/01 17:50","price":4589},{"date":"1396/11/01 18:00","price":4590},{"date":"1396/11/01 18:20","price":4605},{"date":"1396/11/01 18:30","price":4604},{"date":"1396/11/01 18:40","price":4607},{"date":"1396/11/01 18:50","price":4605},{"date":"1396/11/01 19:00","price":4610}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398