کمترین: 
4531
بیشترین: 
4685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4610
زمان: 
11/1 18:20
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:20","price":4531},{"date":"1396/11/01 11:30","price":4570},{"date":"1396/11/01 11:40","price":4578},{"date":"1396/11/01 11:50","price":4645},{"date":"1396/11/01 12:00","price":4605},{"date":"1396/11/01 12:30","price":4685},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4565},{"date":"1396/11/01 13:30","price":4555},{"date":"1396/11/01 13:40","price":4613},{"date":"1396/11/01 13:50","price":4630},{"date":"1396/11/01 14:00","price":4645},{"date":"1396/11/01 14:10","price":4660},{"date":"1396/11/01 14:20","price":4640},{"date":"1396/11/01 14:30","price":4588},{"date":"1396/11/01 14:50","price":4660},{"date":"1396/11/01 15:00","price":4582},{"date":"1396/11/01 15:10","price":4585},{"date":"1396/11/01 15:20","price":4598},{"date":"1396/11/01 15:30","price":4670},{"date":"1396/11/01 15:40","price":4590},{"date":"1396/11/01 15:50","price":4580},{"date":"1396/11/01 16:10","price":4578},{"date":"1396/11/01 16:30","price":4570},{"date":"1396/11/01 16:40","price":4585},{"date":"1396/11/01 17:00","price":4654},{"date":"1396/11/01 17:10","price":4635},{"date":"1396/11/01 17:20","price":4595},{"date":"1396/11/01 17:40","price":4600},{"date":"1396/11/01 17:50","price":4675},{"date":"1396/11/01 18:00","price":4670},{"date":"1396/11/01 18:20","price":4610}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399