کمترین: 
4542
بیشترین: 
4602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4597
زمان: 
11/1 18:20
قیمت دلار امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4597 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:10","price":4565},{"date":"1396/11/01 11:20","price":4556},{"date":"1396/11/01 11:30","price":4588},{"date":"1396/11/01 11:40","price":4593},{"date":"1396/11/01 11:50","price":4576},{"date":"1396/11/01 12:00","price":4602},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4567},{"date":"1396/11/01 13:30","price":4542},{"date":"1396/11/01 13:40","price":4550},{"date":"1396/11/01 13:50","price":4565},{"date":"1396/11/01 14:00","price":4555},{"date":"1396/11/01 14:10","price":4587},{"date":"1396/11/01 14:20","price":4602},{"date":"1396/11/01 14:30","price":4577},{"date":"1396/11/01 14:50","price":4570},{"date":"1396/11/01 15:00","price":4576},{"date":"1396/11/01 15:10","price":4578},{"date":"1396/11/01 15:20","price":4587},{"date":"1396/11/01 15:30","price":4595},{"date":"1396/11/01 15:40","price":4588},{"date":"1396/11/01 15:50","price":4567},{"date":"1396/11/01 16:30","price":4566},{"date":"1396/11/01 16:40","price":4574},{"date":"1396/11/01 17:00","price":4573},{"date":"1396/11/01 17:10","price":4585},{"date":"1396/11/01 17:20","price":4581},{"date":"1396/11/01 17:30","price":4577},{"date":"1396/11/01 17:40","price":4592},{"date":"1396/11/01 18:00","price":4591},{"date":"1396/11/01 18:20","price":4597}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399