کمترین: 
14725
بیشترین: 
14800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14800
زمان: 
11/1 13:10
قیمت دینار کویت امروز 1 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 14800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":14725},{"date":"1396/11/01 13:10","price":14800}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399