کمترین: 
6196
بیشترین: 
6339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6339
زمان: 
11/1 15:10
قیمت پوند امروز 1 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 بهمن 1396 , 6339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":6196},{"date":"1396/11/01 10:50","price":6216},{"date":"1396/11/01 11:50","price":6246},{"date":"1396/11/01 12:30","price":6259},{"date":"1396/11/01 13:10","price":6304},{"date":"1396/11/01 14:50","price":6334},{"date":"1396/11/01 15:10","price":6339}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399