پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
616500
بیشترین: 
626400
قیمت تقلبی: 
625600
زمان: 
11/1 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 1 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 625600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 00:00","price":616800},{"date":"1396/11/01 00:05","price":616700},{"date":"1396/11/01 11:15","price":616500},{"date":"1396/11/01 11:20","price":617400},{"date":"1396/11/01 11:25","price":617100},{"date":"1396/11/01 11:30","price":617600},{"date":"1396/11/01 11:35","price":617800},{"date":"1396/11/01 11:45","price":617400},{"date":"1396/11/01 11:50","price":617800},{"date":"1396/11/01 11:55","price":617700},{"date":"1396/11/01 12:05","price":617300},{"date":"1396/11/01 12:15","price":618200},{"date":"1396/11/01 12:25","price":618900},{"date":"1396/11/01 12:30","price":619200},{"date":"1396/11/01 12:35","price":619100},{"date":"1396/11/01 13:05","price":620400},{"date":"1396/11/01 13:15","price":620800},{"date":"1396/11/01 13:20","price":619800},{"date":"1396/11/01 13:25","price":619100},{"date":"1396/11/01 13:30","price":618400},{"date":"1396/11/01 13:35","price":618600},{"date":"1396/11/01 13:40","price":618000},{"date":"1396/11/01 13:45","price":618800},{"date":"1396/11/01 13:50","price":620100},{"date":"1396/11/01 13:55","price":619400},{"date":"1396/11/01 14:10","price":620000},{"date":"1396/11/01 14:15","price":619100},{"date":"1396/11/01 14:20","price":619700},{"date":"1396/11/01 14:25","price":620200},{"date":"1396/11/01 14:30","price":619900},{"date":"1396/11/01 14:45","price":619500},{"date":"1396/11/01 14:50","price":620000},{"date":"1396/11/01 15:00","price":620400},{"date":"1396/11/01 15:20","price":620900},{"date":"1396/11/01 15:25","price":621100},{"date":"1396/11/01 15:35","price":621600},{"date":"1396/11/01 15:40","price":621200},{"date":"1396/11/01 15:50","price":621400},{"date":"1396/11/01 15:55","price":622200},{"date":"1396/11/01 16:00","price":621400},{"date":"1396/11/01 16:05","price":621500},{"date":"1396/11/01 16:10","price":621400},{"date":"1396/11/01 16:25","price":622400},{"date":"1396/11/01 16:30","price":622100},{"date":"1396/11/01 16:35","price":621100},{"date":"1396/11/01 16:45","price":621300},{"date":"1396/11/01 17:00","price":621200},{"date":"1396/11/01 17:10","price":621600},{"date":"1396/11/01 17:20","price":621400},{"date":"1396/11/01 17:25","price":621500},{"date":"1396/11/01 17:30","price":621300},{"date":"1396/11/01 17:35","price":621500},{"date":"1396/11/01 17:40","price":621600},{"date":"1396/11/01 17:45","price":621800},{"date":"1396/11/01 17:50","price":621600},{"date":"1396/11/01 18:05","price":621800},{"date":"1396/11/01 18:10","price":621900},{"date":"1396/11/01 18:15","price":621800},{"date":"1396/11/01 18:20","price":621900},{"date":"1396/11/01 18:25","price":622400},{"date":"1396/11/01 18:30","price":622200},{"date":"1396/11/01 18:35","price":622500},{"date":"1396/11/01 18:40","price":622600},{"date":"1396/11/01 18:45","price":622800},{"date":"1396/11/01 18:55","price":623000},{"date":"1396/11/01 19:00","price":623300},{"date":"1396/11/01 19:05","price":623400},{"date":"1396/11/01 19:10","price":623100},{"date":"1396/11/01 19:15","price":623200},{"date":"1396/11/01 19:30","price":623300},{"date":"1396/11/01 19:35","price":623400},{"date":"1396/11/01 19:40","price":623900},{"date":"1396/11/01 19:45","price":623600},{"date":"1396/11/01 19:55","price":623900},{"date":"1396/11/01 20:00","price":625300},{"date":"1396/11/01 20:10","price":625100},{"date":"1396/11/01 20:15","price":625800},{"date":"1396/11/01 20:20","price":626400},{"date":"1396/11/01 20:25","price":626100},{"date":"1396/11/01 20:35","price":625200},{"date":"1396/11/01 20:40","price":625900},{"date":"1396/11/01 20:50","price":625800},{"date":"1396/11/01 20:55","price":625700},{"date":"1396/11/01 21:00","price":625600},{"date":"1396/11/01 21:05","price":625800},{"date":"1396/11/01 21:10","price":625600},{"date":"1396/11/01 21:15","price":625200},{"date":"1396/11/01 21:20","price":624700},{"date":"1396/11/01 21:25","price":625200},{"date":"1396/11/01 21:35","price":625000},{"date":"1396/11/01 21:40","price":624900},{"date":"1396/11/01 21:45","price":625000},{"date":"1396/11/01 21:50","price":625100},{"date":"1396/11/01 22:00","price":625400},{"date":"1396/11/01 22:05","price":625300},{"date":"1396/11/01 22:10","price":625200},{"date":"1396/11/01 22:20","price":625100},{"date":"1396/11/01 22:30","price":625200},{"date":"1396/11/01 22:35","price":625400},{"date":"1396/11/01 22:40","price":625300},{"date":"1396/11/01 22:45","price":625200},{"date":"1396/11/01 23:05","price":625100},{"date":"1396/11/01 23:15","price":625000},{"date":"1396/11/01 23:20","price":624900},{"date":"1396/11/01 23:25","price":625000},{"date":"1396/11/01 23:30","price":625200},{"date":"1396/11/01 23:35","price":625400},{"date":"1396/11/01 23:50","price":625500},{"date":"1396/11/01 23:55","price":625600}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398