پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
624600
بیشترین: 
630800
قیمت تقلبی: 
630200
زمان: 
11/1 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 1 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 630200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 00:00","price":627400},{"date":"1396/11/01 00:05","price":627300},{"date":"1396/11/01 11:15","price":627100},{"date":"1396/11/01 11:20","price":628000},{"date":"1396/11/01 11:30","price":628500},{"date":"1396/11/01 11:35","price":628900},{"date":"1396/11/01 11:40","price":628700},{"date":"1396/11/01 11:45","price":628600},{"date":"1396/11/01 11:50","price":628700},{"date":"1396/11/01 11:55","price":628600},{"date":"1396/11/01 12:05","price":628200},{"date":"1396/11/01 12:15","price":629100},{"date":"1396/11/01 12:25","price":629800},{"date":"1396/11/01 12:30","price":630300},{"date":"1396/11/01 12:35","price":630000},{"date":"1396/11/01 13:05","price":627100},{"date":"1396/11/01 13:15","price":627500},{"date":"1396/11/01 13:20","price":627200},{"date":"1396/11/01 13:25","price":626700},{"date":"1396/11/01 13:30","price":625900},{"date":"1396/11/01 13:35","price":624800},{"date":"1396/11/01 13:40","price":624600},{"date":"1396/11/01 13:45","price":625100},{"date":"1396/11/01 13:50","price":626400},{"date":"1396/11/01 13:55","price":625800},{"date":"1396/11/01 14:10","price":626900},{"date":"1396/11/01 14:15","price":626200},{"date":"1396/11/01 14:20","price":626000},{"date":"1396/11/01 14:25","price":626200},{"date":"1396/11/01 14:30","price":626000},{"date":"1396/11/01 14:40","price":625400},{"date":"1396/11/01 14:45","price":625100},{"date":"1396/11/01 14:50","price":625500},{"date":"1396/11/01 15:00","price":625900},{"date":"1396/11/01 15:25","price":626500},{"date":"1396/11/01 15:35","price":627000},{"date":"1396/11/01 15:40","price":626300},{"date":"1396/11/01 15:50","price":625200},{"date":"1396/11/01 15:55","price":625400},{"date":"1396/11/01 16:00","price":624900},{"date":"1396/11/01 16:05","price":625000},{"date":"1396/11/01 16:10","price":624900},{"date":"1396/11/01 16:25","price":625700},{"date":"1396/11/01 16:30","price":625400},{"date":"1396/11/01 16:35","price":625700},{"date":"1396/11/01 16:45","price":625900},{"date":"1396/11/01 17:00","price":625800},{"date":"1396/11/01 17:10","price":626200},{"date":"1396/11/01 17:20","price":626000},{"date":"1396/11/01 17:25","price":626100},{"date":"1396/11/01 17:30","price":625900},{"date":"1396/11/01 17:35","price":626100},{"date":"1396/11/01 17:40","price":626200},{"date":"1396/11/01 17:45","price":626400},{"date":"1396/11/01 17:50","price":626200},{"date":"1396/11/01 18:05","price":626400},{"date":"1396/11/01 18:10","price":626500},{"date":"1396/11/01 18:15","price":626400},{"date":"1396/11/01 18:20","price":626500},{"date":"1396/11/01 18:25","price":627000},{"date":"1396/11/01 18:30","price":626800},{"date":"1396/11/01 18:35","price":627100},{"date":"1396/11/01 18:40","price":627200},{"date":"1396/11/01 18:45","price":627400},{"date":"1396/11/01 18:55","price":627600},{"date":"1396/11/01 19:00","price":627900},{"date":"1396/11/01 19:05","price":628000},{"date":"1396/11/01 19:10","price":627700},{"date":"1396/11/01 19:15","price":627800},{"date":"1396/11/01 19:30","price":627900},{"date":"1396/11/01 19:35","price":628000},{"date":"1396/11/01 19:40","price":628500},{"date":"1396/11/01 19:45","price":628200},{"date":"1396/11/01 19:55","price":628500},{"date":"1396/11/01 20:00","price":629900},{"date":"1396/11/01 20:10","price":629700},{"date":"1396/11/01 20:15","price":630400},{"date":"1396/11/01 20:20","price":630800},{"date":"1396/11/01 20:25","price":630700},{"date":"1396/11/01 20:35","price":629800},{"date":"1396/11/01 20:40","price":630500},{"date":"1396/11/01 20:50","price":630400},{"date":"1396/11/01 20:55","price":630300},{"date":"1396/11/01 21:00","price":630200},{"date":"1396/11/01 21:05","price":630400},{"date":"1396/11/01 21:10","price":630200},{"date":"1396/11/01 21:15","price":629800},{"date":"1396/11/01 21:20","price":629300},{"date":"1396/11/01 21:25","price":629800},{"date":"1396/11/01 21:35","price":629600},{"date":"1396/11/01 21:40","price":629500},{"date":"1396/11/01 21:45","price":629600},{"date":"1396/11/01 21:50","price":629700},{"date":"1396/11/01 22:00","price":630000},{"date":"1396/11/01 22:05","price":629900},{"date":"1396/11/01 22:10","price":629800},{"date":"1396/11/01 22:20","price":629700},{"date":"1396/11/01 22:30","price":629800},{"date":"1396/11/01 22:35","price":630000},{"date":"1396/11/01 22:40","price":629800},{"date":"1396/11/01 23:05","price":629700},{"date":"1396/11/01 23:15","price":629600},{"date":"1396/11/01 23:20","price":629500},{"date":"1396/11/01 23:25","price":629600},{"date":"1396/11/01 23:30","price":629800},{"date":"1396/11/01 23:35","price":630000},{"date":"1396/11/01 23:50","price":630100},{"date":"1396/11/01 23:55","price":630200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398