کمترین: 
426000
بیشترین: 
433000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
433000
زمان: 
10/30 17:42
قیمت ربع سکه امروز 30 دی 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 دی 1396 , 433000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:30","price":427000},{"date":"1396/10/30 15:00","price":426000},{"date":"1396/10/30 15:36","price":428000},{"date":"1396/10/30 17:12","price":426000},{"date":"1396/10/30 17:36","price":432000},{"date":"1396/10/30 17:42","price":433000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398