کمترین: 
11800
بیشترین: 
11800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11800
زمان: 
10/30 14:20
قیمت دینار بحرین امروز 30 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 دی 1396 , 11800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":11800}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399