کمترین: 
4483
بیشترین: 
4560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4532
زمان: 
10/30 20:10
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 30 دی 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 30 دی 1396 , 4532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 12:50","price":4511},{"date":"1396/10/30 13:10","price":4483},{"date":"1396/10/30 13:20","price":4491},{"date":"1396/10/30 13:30","price":4483},{"date":"1396/10/30 13:40","price":4484},{"date":"1396/10/30 13:50","price":4515},{"date":"1396/10/30 14:00","price":4518},{"date":"1396/10/30 14:10","price":4487},{"date":"1396/10/30 14:20","price":4520},{"date":"1396/10/30 14:30","price":4497},{"date":"1396/10/30 14:40","price":4522},{"date":"1396/10/30 14:50","price":4489},{"date":"1396/10/30 15:00","price":4517},{"date":"1396/10/30 15:10","price":4520},{"date":"1396/10/30 15:20","price":4499},{"date":"1396/10/30 15:40","price":4504},{"date":"1396/10/30 15:50","price":4538},{"date":"1396/10/30 16:00","price":4508},{"date":"1396/10/30 16:10","price":4512},{"date":"1396/10/30 16:40","price":4516},{"date":"1396/10/30 16:50","price":4555},{"date":"1396/10/30 17:10","price":4520},{"date":"1396/10/30 17:20","price":4550},{"date":"1396/10/30 17:30","price":4518},{"date":"1396/10/30 17:40","price":4521},{"date":"1396/10/30 17:50","price":4555},{"date":"1396/10/30 18:00","price":4518},{"date":"1396/10/30 18:10","price":4526},{"date":"1396/10/30 18:20","price":4560},{"date":"1396/10/30 18:30","price":4528},{"date":"1396/10/30 18:40","price":4526},{"date":"1396/10/30 18:50","price":4531},{"date":"1396/10/30 19:00","price":4535},{"date":"1396/10/30 19:10","price":4540},{"date":"1396/10/30 19:20","price":4539},{"date":"1396/10/30 19:30","price":4534},{"date":"1396/10/30 19:40","price":4535},{"date":"1396/10/30 19:50","price":4536},{"date":"1396/10/30 20:00","price":4533},{"date":"1396/10/30 20:10","price":4532}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399