کمترین: 
4474
بیشترین: 
4562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4562
زمان: 
10/30 18:00
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 30 دی 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 30 دی 1396 , 4562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:30","price":4478},{"date":"1396/10/30 11:40","price":4485},{"date":"1396/10/30 12:00","price":4505},{"date":"1396/10/30 12:10","price":4508},{"date":"1396/10/30 12:20","price":4515},{"date":"1396/10/30 12:30","price":4495},{"date":"1396/10/30 12:50","price":4483},{"date":"1396/10/30 13:10","price":4484},{"date":"1396/10/30 13:20","price":4515},{"date":"1396/10/30 13:30","price":4512},{"date":"1396/10/30 13:40","price":4516},{"date":"1396/10/30 13:50","price":4515},{"date":"1396/10/30 14:00","price":4516},{"date":"1396/10/30 14:20","price":4474},{"date":"1396/10/30 14:30","price":4518},{"date":"1396/10/30 14:40","price":4521},{"date":"1396/10/30 14:50","price":4517},{"date":"1396/10/30 15:10","price":4522},{"date":"1396/10/30 15:20","price":4527},{"date":"1396/10/30 15:30","price":4526},{"date":"1396/10/30 15:40","price":4530},{"date":"1396/10/30 15:50","price":4540},{"date":"1396/10/30 16:00","price":4545},{"date":"1396/10/30 16:10","price":4555},{"date":"1396/10/30 16:30","price":4548},{"date":"1396/10/30 16:40","price":4550},{"date":"1396/10/30 16:50","price":4554},{"date":"1396/10/30 17:10","price":4555},{"date":"1396/10/30 17:20","price":4551},{"date":"1396/10/30 17:30","price":4555},{"date":"1396/10/30 17:40","price":4556},{"date":"1396/10/30 17:50","price":4560},{"date":"1396/10/30 18:00","price":4562}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399