کمترین: 
6158
بیشترین: 
6184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6184
زمان: 
10/30 15:10
قیمت پوند امروز 30 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 دی 1396 , 6184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:30","price":6159},{"date":"1396/10/30 10:50","price":6158},{"date":"1396/10/30 11:10","price":6159},{"date":"1396/10/30 12:00","price":6166},{"date":"1396/10/30 12:20","price":6168},{"date":"1396/10/30 12:50","price":6173},{"date":"1396/10/30 15:10","price":6184}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399