کمترین: 
4429
بیشترین: 
4560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4560
زمان: 
10/30 20:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 30 دی 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 30 دی 1396 , 4560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":4429},{"date":"1396/10/30 12:50","price":4528},{"date":"1396/10/30 13:40","price":4523},{"date":"1396/10/30 14:00","price":4530},{"date":"1396/10/30 14:20","price":4527},{"date":"1396/10/30 14:30","price":4532},{"date":"1396/10/30 14:50","price":4530},{"date":"1396/10/30 15:00","price":4532},{"date":"1396/10/30 15:10","price":4535},{"date":"1396/10/30 16:00","price":4545},{"date":"1396/10/30 20:10","price":4560}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399