کمترین: 
4457
بیشترین: 
4564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4533
زمان: 
10/30 20:10
قیمت دلار امروز 30 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 دی 1396 , 4533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":4465},{"date":"1396/10/30 10:40","price":4457},{"date":"1396/10/30 11:10","price":4464},{"date":"1396/10/30 11:30","price":4478},{"date":"1396/10/30 11:40","price":4485},{"date":"1396/10/30 12:00","price":4505},{"date":"1396/10/30 12:10","price":4508},{"date":"1396/10/30 12:20","price":4515},{"date":"1396/10/30 12:30","price":4495},{"date":"1396/10/30 12:50","price":4483},{"date":"1396/10/30 13:10","price":4484},{"date":"1396/10/30 13:20","price":4515},{"date":"1396/10/30 13:30","price":4514},{"date":"1396/10/30 13:40","price":4518},{"date":"1396/10/30 13:50","price":4517},{"date":"1396/10/30 14:00","price":4518},{"date":"1396/10/30 14:20","price":4476},{"date":"1396/10/30 14:30","price":4520},{"date":"1396/10/30 14:40","price":4523},{"date":"1396/10/30 14:50","price":4519},{"date":"1396/10/30 15:10","price":4524},{"date":"1396/10/30 15:20","price":4529},{"date":"1396/10/30 15:30","price":4528},{"date":"1396/10/30 15:40","price":4532},{"date":"1396/10/30 15:50","price":4542},{"date":"1396/10/30 16:00","price":4547},{"date":"1396/10/30 16:10","price":4557},{"date":"1396/10/30 16:30","price":4550},{"date":"1396/10/30 16:40","price":4552},{"date":"1396/10/30 16:50","price":4556},{"date":"1396/10/30 17:10","price":4557},{"date":"1396/10/30 17:20","price":4553},{"date":"1396/10/30 17:30","price":4557},{"date":"1396/10/30 17:40","price":4558},{"date":"1396/10/30 17:50","price":4562},{"date":"1396/10/30 18:00","price":4564},{"date":"1396/10/30 19:30","price":4562},{"date":"1396/10/30 20:10","price":4533}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399