کمترین: 
9744.6
بیشترین: 
9744.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9744.6
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 30 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 دی 1396 , 9744.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":9744.6}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399