کمترین: 
12175.5
بیشترین: 
12175.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12175.5
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دینار کویت امروز 30 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 دی 1396 , 12175.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":12175.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399