کمترین: 
1149
بیشترین: 
1247
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1246
زمان: 
10/30 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 دی 1396 , 1246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":1149},{"date":"1396/10/30 00:30","price":1152},{"date":"1396/10/30 01:30","price":1168},{"date":"1396/10/30 02:00","price":1154.3},{"date":"1396/10/30 02:30","price":1158.66},{"date":"1396/10/30 03:00","price":1160},{"date":"1396/10/30 03:30","price":1167.01},{"date":"1396/10/30 04:00","price":1172.83},{"date":"1396/10/30 04:30","price":1183},{"date":"1396/10/30 06:00","price":1176.3},{"date":"1396/10/30 06:30","price":1177.91},{"date":"1396/10/30 07:00","price":1183.5},{"date":"1396/10/30 07:30","price":1174.8},{"date":"1396/10/30 08:00","price":1177.6},{"date":"1396/10/30 08:30","price":1192.99},{"date":"1396/10/30 09:00","price":1186},{"date":"1396/10/30 12:00","price":1210.01},{"date":"1396/10/30 12:30","price":1215},{"date":"1396/10/30 13:00","price":1237},{"date":"1396/10/30 14:00","price":1221.37},{"date":"1396/10/30 14:30","price":1220},{"date":"1396/10/30 15:00","price":1232.5},{"date":"1396/10/30 15:30","price":1239},{"date":"1396/10/30 16:00","price":1223.1},{"date":"1396/10/30 18:00","price":1232.01},{"date":"1396/10/30 18:30","price":1235.22},{"date":"1396/10/30 19:00","price":1239},{"date":"1396/10/30 19:30","price":1235},{"date":"1396/10/30 20:00","price":1232},{"date":"1396/10/30 20:30","price":1239.6},{"date":"1396/10/30 21:00","price":1243.8},{"date":"1396/10/30 21:30","price":1242},{"date":"1396/10/30 22:00","price":1245},{"date":"1396/10/30 22:30","price":1247},{"date":"1396/10/30 23:30","price":1246}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399