پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
620878
بیشترین: 
631381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630198
زمان: 
10/30 19:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 30 دی 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 30 دی 1396 , 630198 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":621997},{"date":"1396/10/30 00:05","price":621904},{"date":"1396/10/30 00:10","price":621810},{"date":"1396/10/30 00:25","price":621671},{"date":"1396/10/30 00:30","price":621391},{"date":"1396/10/30 00:40","price":621251},{"date":"1396/10/30 00:45","price":621158},{"date":"1396/10/30 00:50","price":621111},{"date":"1396/10/30 00:55","price":620878},{"date":"1396/10/30 01:00","price":621158},{"date":"1396/10/30 01:50","price":621018},{"date":"1396/10/30 11:05","price":622826},{"date":"1396/10/30 11:15","price":621435},{"date":"1396/10/30 11:20","price":621922},{"date":"1396/10/30 11:25","price":622409},{"date":"1396/10/30 11:35","price":623104},{"date":"1396/10/30 11:40","price":623035},{"date":"1396/10/30 11:45","price":623104},{"date":"1396/10/30 11:50","price":623382},{"date":"1396/10/30 12:00","price":623452},{"date":"1396/10/30 12:05","price":623869},{"date":"1396/10/30 12:10","price":623661},{"date":"1396/10/30 12:15","price":623730},{"date":"1396/10/30 12:20","price":623869},{"date":"1396/10/30 12:25","price":623591},{"date":"1396/10/30 12:30","price":623869},{"date":"1396/10/30 12:40","price":623730},{"date":"1396/10/30 12:45","price":623661},{"date":"1396/10/30 12:50","price":623521},{"date":"1396/10/30 13:05","price":623591},{"date":"1396/10/30 13:10","price":623382},{"date":"1396/10/30 13:15","price":623313},{"date":"1396/10/30 13:20","price":623591},{"date":"1396/10/30 13:25","price":623730},{"date":"1396/10/30 13:30","price":623591},{"date":"1396/10/30 13:35","price":623661},{"date":"1396/10/30 13:40","price":623591},{"date":"1396/10/30 13:45","price":623730},{"date":"1396/10/30 13:50","price":624078},{"date":"1396/10/30 13:55","price":624495},{"date":"1396/10/30 14:05","price":623939},{"date":"1396/10/30 14:20","price":624287},{"date":"1396/10/30 14:25","price":625399},{"date":"1396/10/30 14:35","price":625121},{"date":"1396/10/30 14:40","price":624843},{"date":"1396/10/30 14:55","price":624912},{"date":"1396/10/30 15:05","price":625538},{"date":"1396/10/30 15:10","price":625052},{"date":"1396/10/30 15:15","price":625469},{"date":"1396/10/30 15:20","price":625817},{"date":"1396/10/30 15:30","price":625608},{"date":"1396/10/30 15:35","price":626304},{"date":"1396/10/30 15:45","price":626164},{"date":"1396/10/30 15:50","price":626373},{"date":"1396/10/30 16:10","price":627277},{"date":"1396/10/30 16:15","price":627208},{"date":"1396/10/30 16:20","price":626929},{"date":"1396/10/30 16:25","price":627903},{"date":"1396/10/30 16:35","price":628599},{"date":"1396/10/30 16:40","price":627973},{"date":"1396/10/30 16:45","price":628251},{"date":"1396/10/30 16:50","price":629294},{"date":"1396/10/30 17:00","price":628807},{"date":"1396/10/30 17:10","price":628390},{"date":"1396/10/30 17:15","price":627903},{"date":"1396/10/30 17:20","price":628529},{"date":"1396/10/30 17:25","price":628946},{"date":"1396/10/30 17:30","price":628251},{"date":"1396/10/30 17:35","price":628320},{"date":"1396/10/30 17:40","price":628807},{"date":"1396/10/30 17:45","price":628877},{"date":"1396/10/30 17:55","price":628668},{"date":"1396/10/30 18:00","price":628807},{"date":"1396/10/30 18:10","price":629572},{"date":"1396/10/30 18:15","price":629711},{"date":"1396/10/30 18:20","price":629503},{"date":"1396/10/30 18:25","price":629781},{"date":"1396/10/30 18:30","price":629642},{"date":"1396/10/30 18:35","price":629711},{"date":"1396/10/30 18:40","price":629990},{"date":"1396/10/30 18:45","price":629920},{"date":"1396/10/30 18:50","price":630268},{"date":"1396/10/30 18:55","price":630824},{"date":"1396/10/30 19:00","price":630546},{"date":"1396/10/30 19:10","price":631242},{"date":"1396/10/30 19:15","price":631381},{"date":"1396/10/30 19:20","price":631103},{"date":"1396/10/30 19:30","price":629920},{"date":"1396/10/30 19:35","price":630129},{"date":"1396/10/30 19:40","price":630616},{"date":"1396/10/30 19:45","price":630894},{"date":"1396/10/30 19:50","price":630685},{"date":"1396/10/30 19:55","price":630198}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398