کمترین: 
2.0613
بیشترین: 
2.0621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0621
زمان: 
10/30 02:08
قیمت نفت کوره امروز 30 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 دی 1396 , 2.0621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":2.0613},{"date":"1396/10/30 00:32","price":2.0618},{"date":"1396/10/30 01:00","price":2.0617},{"date":"1396/10/30 02:08","price":2.0621}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398