کمترین: 
11199
بیشترین: 
12885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12721
زمان: 
10/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 دی 1396 , 12721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":11206},{"date":"1396/10/30 00:30","price":11353},{"date":"1396/10/30 01:00","price":11368},{"date":"1396/10/30 02:00","price":11199},{"date":"1396/10/30 02:30","price":11218},{"date":"1396/10/30 03:00","price":11350},{"date":"1396/10/30 03:30","price":11367},{"date":"1396/10/30 04:00","price":11492},{"date":"1396/10/30 04:30","price":11554},{"date":"1396/10/30 06:30","price":11643},{"date":"1396/10/30 07:00","price":11771},{"date":"1396/10/30 07:30","price":11708},{"date":"1396/10/30 08:00","price":11545},{"date":"1396/10/30 08:30","price":12180},{"date":"1396/10/30 09:00","price":12372},{"date":"1396/10/30 12:00","price":12582},{"date":"1396/10/30 12:30","price":12467},{"date":"1396/10/30 13:00","price":12710},{"date":"1396/10/30 13:30","price":12566},{"date":"1396/10/30 14:00","price":12578},{"date":"1396/10/30 14:30","price":12501},{"date":"1396/10/30 15:00","price":12486},{"date":"1396/10/30 15:30","price":12551},{"date":"1396/10/30 16:00","price":12371},{"date":"1396/10/30 16:30","price":12299},{"date":"1396/10/30 18:00","price":12515},{"date":"1396/10/30 18:30","price":12580},{"date":"1396/10/30 19:30","price":12503},{"date":"1396/10/30 20:00","price":12599},{"date":"1396/10/30 20:30","price":12762},{"date":"1396/10/30 21:00","price":12854},{"date":"1396/10/30 21:30","price":12794},{"date":"1396/10/30 22:00","price":12811},{"date":"1396/10/30 22:30","price":12885},{"date":"1396/10/30 23:00","price":12804},{"date":"1396/10/30 23:30","price":12721}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399