کمترین: 
1331.43
بیشترین: 
1333.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1331.79
زمان: 
10/30 01:50
قیمت اونس طلا امروز 30 دی 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 30 دی 1396 , 1331.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":1333.63},{"date":"1396/10/30 00:05","price":1333.53},{"date":"1396/10/30 00:10","price":1333.36},{"date":"1396/10/30 00:25","price":1333.05},{"date":"1396/10/30 00:30","price":1332.38},{"date":"1396/10/30 00:35","price":1332.42},{"date":"1396/10/30 00:40","price":1331.93},{"date":"1396/10/30 00:45","price":1331.97},{"date":"1396/10/30 00:50","price":1331.88},{"date":"1396/10/30 00:55","price":1331.43},{"date":"1396/10/30 01:00","price":1331.86},{"date":"1396/10/30 01:50","price":1331.79}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398