کمترین: 
63.51
بیشترین: 
63.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.57
زمان: 
10/30 02:08
قیمت نفت سبک امروز 30 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 دی 1396 , 63.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":63.51},{"date":"1396/10/30 00:32","price":63.55},{"date":"1396/10/30 01:00","price":63.52},{"date":"1396/10/30 02:08","price":63.57}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399