کمترین: 
63.02
بیشترین: 
63.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.39
زمان: 
10/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 دی 1396 , 63.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 01:08","price":63.78},{"date":"1396/10/29 03:00","price":63.74},{"date":"1396/10/29 03:32","price":63.7},{"date":"1396/10/29 04:08","price":63.66},{"date":"1396/10/29 04:32","price":63.57},{"date":"1396/10/29 05:00","price":63.35},{"date":"1396/10/29 05:32","price":63.43},{"date":"1396/10/29 06:08","price":63.39},{"date":"1396/10/29 06:32","price":63.04},{"date":"1396/10/29 07:08","price":63.13},{"date":"1396/10/29 07:32","price":63.22},{"date":"1396/10/29 08:00","price":63.2},{"date":"1396/10/29 08:32","price":63.21},{"date":"1396/10/29 09:32","price":63.17},{"date":"1396/10/29 10:00","price":63.14},{"date":"1396/10/29 10:32","price":63.11},{"date":"1396/10/29 11:08","price":63.12},{"date":"1396/10/29 12:08","price":63.17},{"date":"1396/10/29 12:32","price":63.28},{"date":"1396/10/29 13:00","price":63.3},{"date":"1396/10/29 13:32","price":63.37},{"date":"1396/10/29 14:08","price":63.5},{"date":"1396/10/29 14:32","price":63.59},{"date":"1396/10/29 15:00","price":63.63},{"date":"1396/10/29 15:32","price":63.61},{"date":"1396/10/29 16:08","price":63.42},{"date":"1396/10/29 16:32","price":63.41},{"date":"1396/10/29 17:08","price":63.09},{"date":"1396/10/29 17:32","price":63.02},{"date":"1396/10/29 18:00","price":63.27},{"date":"1396/10/29 18:32","price":63.55},{"date":"1396/10/29 19:08","price":63.45},{"date":"1396/10/29 19:32","price":63.39},{"date":"1396/10/29 20:00","price":63.2},{"date":"1396/10/29 20:32","price":63.16},{"date":"1396/10/29 21:08","price":63.3},{"date":"1396/10/29 21:32","price":63.36},{"date":"1396/10/29 22:00","price":63.27},{"date":"1396/10/29 22:32","price":63.39},{"date":"1396/10/29 23:00","price":63.45},{"date":"1396/10/29 23:32","price":63.39}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399