کمترین: 
1135.2
بیشترین: 
1198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1150
زمان: 
10/29 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 دی 1396 , 1150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":1177.1},{"date":"1396/10/29 03:00","price":1155.21},{"date":"1396/10/29 03:30","price":1158},{"date":"1396/10/29 04:00","price":1161},{"date":"1396/10/29 06:00","price":1161.56},{"date":"1396/10/29 06:30","price":1144},{"date":"1396/10/29 07:00","price":1135.2},{"date":"1396/10/29 07:30","price":1152},{"date":"1396/10/29 08:00","price":1140},{"date":"1396/10/29 08:30","price":1159},{"date":"1396/10/29 12:00","price":1175.31},{"date":"1396/10/29 12:30","price":1178},{"date":"1396/10/29 13:00","price":1181},{"date":"1396/10/29 15:00","price":1183.77},{"date":"1396/10/29 15:30","price":1177},{"date":"1396/10/29 16:30","price":1184.5},{"date":"1396/10/29 17:00","price":1198},{"date":"1396/10/29 18:00","price":1189.5},{"date":"1396/10/29 18:30","price":1172.2},{"date":"1396/10/29 19:30","price":1179.5},{"date":"1396/10/29 20:30","price":1185.4},{"date":"1396/10/29 21:30","price":1157},{"date":"1396/10/29 22:00","price":1154},{"date":"1396/10/29 22:30","price":1151.7},{"date":"1396/10/29 23:00","price":1163},{"date":"1396/10/29 23:30","price":1150}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399