کمترین: 
3.15
بیشترین: 
3.224
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.192
زمان: 
10/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 دی 1396 , 3.192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":3.197},{"date":"1396/10/29 01:08","price":3.204},{"date":"1396/10/29 03:00","price":3.191},{"date":"1396/10/29 03:32","price":3.188},{"date":"1396/10/29 04:08","price":3.194},{"date":"1396/10/29 04:32","price":3.192},{"date":"1396/10/29 05:00","price":3.189},{"date":"1396/10/29 05:32","price":3.188},{"date":"1396/10/29 06:08","price":3.183},{"date":"1396/10/29 07:08","price":3.187},{"date":"1396/10/29 07:32","price":3.189},{"date":"1396/10/29 08:00","price":3.187},{"date":"1396/10/29 08:32","price":3.183},{"date":"1396/10/29 09:32","price":3.175},{"date":"1396/10/29 10:32","price":3.174},{"date":"1396/10/29 11:08","price":3.15},{"date":"1396/10/29 12:08","price":3.16},{"date":"1396/10/29 13:00","price":3.171},{"date":"1396/10/29 13:32","price":3.175},{"date":"1396/10/29 14:08","price":3.157},{"date":"1396/10/29 14:32","price":3.155},{"date":"1396/10/29 15:00","price":3.165},{"date":"1396/10/29 15:32","price":3.163},{"date":"1396/10/29 16:08","price":3.157},{"date":"1396/10/29 16:32","price":3.184},{"date":"1396/10/29 17:08","price":3.176},{"date":"1396/10/29 17:32","price":3.165},{"date":"1396/10/29 18:00","price":3.172},{"date":"1396/10/29 18:32","price":3.183},{"date":"1396/10/29 19:08","price":3.191},{"date":"1396/10/29 19:32","price":3.203},{"date":"1396/10/29 20:00","price":3.196},{"date":"1396/10/29 20:32","price":3.224},{"date":"1396/10/29 21:08","price":3.197},{"date":"1396/10/29 21:32","price":3.203},{"date":"1396/10/29 22:00","price":3.176},{"date":"1396/10/29 22:32","price":3.195},{"date":"1396/10/29 23:00","price":3.183},{"date":"1396/10/29 23:32","price":3.192}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399