کمترین: 
1.8533
بیشترین: 
1.8835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.864
زمان: 
10/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 29 دی 1396 , 1.864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":1.8835},{"date":"1396/10/29 01:08","price":1.8811},{"date":"1396/10/29 03:00","price":1.88},{"date":"1396/10/29 03:32","price":1.8805},{"date":"1396/10/29 04:08","price":1.8775},{"date":"1396/10/29 04:32","price":1.8765},{"date":"1396/10/29 05:00","price":1.872},{"date":"1396/10/29 05:32","price":1.8745},{"date":"1396/10/29 06:08","price":1.8735},{"date":"1396/10/29 06:32","price":1.868},{"date":"1396/10/29 07:08","price":1.8705},{"date":"1396/10/29 07:32","price":1.872},{"date":"1396/10/29 08:00","price":1.8705},{"date":"1396/10/29 08:32","price":1.871},{"date":"1396/10/29 09:32","price":1.8705},{"date":"1396/10/29 10:00","price":1.869},{"date":"1396/10/29 10:32","price":1.8685},{"date":"1396/10/29 11:08","price":1.871},{"date":"1396/10/29 12:08","price":1.8685},{"date":"1396/10/29 12:32","price":1.8695},{"date":"1396/10/29 13:00","price":1.8665},{"date":"1396/10/29 13:32","price":1.8655},{"date":"1396/10/29 14:08","price":1.8695},{"date":"1396/10/29 14:32","price":1.8705},{"date":"1396/10/29 15:00","price":1.871},{"date":"1396/10/29 15:32","price":1.8725},{"date":"1396/10/29 16:08","price":1.8678},{"date":"1396/10/29 16:32","price":1.8675},{"date":"1396/10/29 17:08","price":1.8534},{"date":"1396/10/29 17:32","price":1.8533},{"date":"1396/10/29 18:00","price":1.8631},{"date":"1396/10/29 18:32","price":1.8702},{"date":"1396/10/29 19:08","price":1.8673},{"date":"1396/10/29 19:32","price":1.8645},{"date":"1396/10/29 20:00","price":1.8598},{"date":"1396/10/29 20:32","price":1.8585},{"date":"1396/10/29 21:08","price":1.86},{"date":"1396/10/29 21:32","price":1.8629},{"date":"1396/10/29 22:00","price":1.8615},{"date":"1396/10/29 22:32","price":1.8635},{"date":"1396/10/29 23:00","price":1.8667},{"date":"1396/10/29 23:32","price":1.864}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399