کمترین: 
605.88
بیشترین: 
612.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.13
زمان: 
10/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 دی 1396 , 610.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":612.38},{"date":"1396/10/29 01:08","price":611.38},{"date":"1396/10/29 05:00","price":608.88},{"date":"1396/10/29 05:32","price":609.5},{"date":"1396/10/29 06:08","price":609.13},{"date":"1396/10/29 06:32","price":606.88},{"date":"1396/10/29 07:08","price":607.38},{"date":"1396/10/29 07:32","price":607.88},{"date":"1396/10/29 08:00","price":607.63},{"date":"1396/10/29 08:32","price":607.38},{"date":"1396/10/29 10:00","price":607.13},{"date":"1396/10/29 11:08","price":607.25},{"date":"1396/10/29 12:08","price":606.63},{"date":"1396/10/29 12:32","price":607.38},{"date":"1396/10/29 13:00","price":606.63},{"date":"1396/10/29 13:32","price":607.38},{"date":"1396/10/29 14:08","price":609.38},{"date":"1396/10/29 15:00","price":610.63},{"date":"1396/10/29 15:32","price":610.38},{"date":"1396/10/29 16:08","price":608.38},{"date":"1396/10/29 16:32","price":608.13},{"date":"1396/10/29 17:08","price":605.88},{"date":"1396/10/29 17:32","price":606.63},{"date":"1396/10/29 18:00","price":609.13},{"date":"1396/10/29 18:32","price":612.63},{"date":"1396/10/29 19:08","price":611.13},{"date":"1396/10/29 19:32","price":610},{"date":"1396/10/29 20:00","price":607.88},{"date":"1396/10/29 20:32","price":608.25},{"date":"1396/10/29 21:08","price":609.38},{"date":"1396/10/29 22:00","price":608.88},{"date":"1396/10/29 22:32","price":610.13},{"date":"1396/10/29 23:00","price":610.38},{"date":"1396/10/29 23:32","price":610.13}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399