پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
607200
بیشترین: 
612200
قیمت تقلبی: 
610300
زمان: 
10/29 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 29 دی 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 29 دی 1396 , 610300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":607400},{"date":"1396/10/29 00:05","price":607300},{"date":"1396/10/29 00:10","price":607200},{"date":"1396/10/29 00:40","price":607300},{"date":"1396/10/29 11:05","price":609000},{"date":"1396/10/29 11:10","price":609400},{"date":"1396/10/29 11:15","price":609300},{"date":"1396/10/29 11:20","price":609400},{"date":"1396/10/29 11:25","price":609300},{"date":"1396/10/29 11:30","price":609900},{"date":"1396/10/29 11:35","price":609400},{"date":"1396/10/29 11:40","price":609500},{"date":"1396/10/29 11:45","price":609800},{"date":"1396/10/29 11:50","price":610200},{"date":"1396/10/29 12:00","price":610600},{"date":"1396/10/29 12:05","price":610500},{"date":"1396/10/29 12:15","price":610600},{"date":"1396/10/29 12:20","price":610700},{"date":"1396/10/29 12:25","price":610400},{"date":"1396/10/29 12:30","price":610700},{"date":"1396/10/29 12:35","price":610400},{"date":"1396/10/29 12:40","price":610300},{"date":"1396/10/29 12:55","price":610400},{"date":"1396/10/29 13:00","price":610300},{"date":"1396/10/29 13:15","price":610200},{"date":"1396/10/29 13:35","price":610400},{"date":"1396/10/29 13:40","price":610600},{"date":"1396/10/29 13:50","price":610400},{"date":"1396/10/29 13:55","price":610600},{"date":"1396/10/29 14:05","price":610500},{"date":"1396/10/29 14:15","price":610400},{"date":"1396/10/29 14:25","price":610300},{"date":"1396/10/29 14:30","price":610400},{"date":"1396/10/29 14:45","price":610200},{"date":"1396/10/29 14:55","price":610300},{"date":"1396/10/29 15:15","price":610200},{"date":"1396/10/29 15:20","price":610100},{"date":"1396/10/29 15:35","price":609800},{"date":"1396/10/29 15:50","price":609600},{"date":"1396/10/29 15:55","price":609500},{"date":"1396/10/29 16:00","price":609200},{"date":"1396/10/29 16:05","price":608900},{"date":"1396/10/29 16:10","price":609100},{"date":"1396/10/29 16:15","price":609200},{"date":"1396/10/29 16:20","price":609400},{"date":"1396/10/29 16:30","price":609600},{"date":"1396/10/29 16:35","price":609200},{"date":"1396/10/29 16:40","price":609300},{"date":"1396/10/29 16:45","price":609400},{"date":"1396/10/29 16:50","price":609600},{"date":"1396/10/29 16:55","price":609700},{"date":"1396/10/29 17:00","price":609800},{"date":"1396/10/29 17:05","price":609600},{"date":"1396/10/29 17:10","price":609200},{"date":"1396/10/29 17:15","price":609700},{"date":"1396/10/29 17:20","price":609900},{"date":"1396/10/29 17:25","price":609800},{"date":"1396/10/29 17:40","price":609600},{"date":"1396/10/29 17:45","price":609400},{"date":"1396/10/29 17:50","price":609600},{"date":"1396/10/29 18:05","price":609400},{"date":"1396/10/29 18:10","price":609100},{"date":"1396/10/29 18:25","price":609200},{"date":"1396/10/29 18:30","price":609300},{"date":"1396/10/29 18:35","price":609800},{"date":"1396/10/29 18:40","price":609700},{"date":"1396/10/29 18:45","price":609800},{"date":"1396/10/29 18:50","price":609700},{"date":"1396/10/29 18:55","price":609900},{"date":"1396/10/29 19:15","price":610000},{"date":"1396/10/29 19:20","price":609900},{"date":"1396/10/29 19:25","price":610100},{"date":"1396/10/29 19:35","price":610200},{"date":"1396/10/29 19:40","price":610500},{"date":"1396/10/29 19:45","price":610600},{"date":"1396/10/29 19:55","price":610700},{"date":"1396/10/29 20:00","price":610900},{"date":"1396/10/29 20:05","price":610800},{"date":"1396/10/29 20:10","price":610700},{"date":"1396/10/29 20:15","price":610800},{"date":"1396/10/29 20:20","price":610900},{"date":"1396/10/29 20:30","price":611100},{"date":"1396/10/29 20:35","price":612000},{"date":"1396/10/29 20:40","price":611900},{"date":"1396/10/29 20:45","price":611800},{"date":"1396/10/29 20:50","price":612000},{"date":"1396/10/29 20:55","price":612200},{"date":"1396/10/29 21:15","price":612000},{"date":"1396/10/29 21:20","price":611800},{"date":"1396/10/29 21:25","price":611700},{"date":"1396/10/29 21:30","price":611100},{"date":"1396/10/29 21:45","price":610600},{"date":"1396/10/29 21:50","price":610800},{"date":"1396/10/29 21:55","price":610700},{"date":"1396/10/29 22:05","price":610800},{"date":"1396/10/29 22:10","price":610700},{"date":"1396/10/29 22:15","price":610600},{"date":"1396/10/29 22:20","price":610700},{"date":"1396/10/29 22:25","price":610900},{"date":"1396/10/29 22:30","price":611000},{"date":"1396/10/29 22:35","price":611700},{"date":"1396/10/29 22:40","price":611400},{"date":"1396/10/29 22:45","price":611200},{"date":"1396/10/29 22:50","price":611000},{"date":"1396/10/29 22:55","price":610900},{"date":"1396/10/29 23:00","price":611000},{"date":"1396/10/29 23:05","price":610900},{"date":"1396/10/29 23:10","price":611000},{"date":"1396/10/29 23:20","price":611100},{"date":"1396/10/29 23:25","price":611000},{"date":"1396/10/29 23:40","price":610700},{"date":"1396/10/29 23:45","price":610400},{"date":"1396/10/29 23:55","price":610300}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398