کمترین: 
2.0385
بیشترین: 
2.0657
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0602
زمان: 
10/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 دی 1396 , 2.0602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":2.0627},{"date":"1396/10/29 00:32","price":2.0617},{"date":"1396/10/29 01:08","price":2.0616},{"date":"1396/10/29 02:32","price":2.0611},{"date":"1396/10/29 03:00","price":2.0629},{"date":"1396/10/29 03:32","price":2.0624},{"date":"1396/10/29 04:08","price":2.0609},{"date":"1396/10/29 04:32","price":2.0593},{"date":"1396/10/29 05:00","price":2.0524},{"date":"1396/10/29 05:32","price":2.0538},{"date":"1396/10/29 06:08","price":2.0524},{"date":"1396/10/29 06:32","price":2.0453},{"date":"1396/10/29 07:08","price":2.0458},{"date":"1396/10/29 07:32","price":2.0471},{"date":"1396/10/29 08:32","price":2.0473},{"date":"1396/10/29 09:00","price":2.048},{"date":"1396/10/29 09:32","price":2.0469},{"date":"1396/10/29 10:00","price":2.0462},{"date":"1396/10/29 10:32","price":2.0455},{"date":"1396/10/29 11:08","price":2.0459},{"date":"1396/10/29 11:32","price":2.0487},{"date":"1396/10/29 12:08","price":2.0453},{"date":"1396/10/29 12:32","price":2.0496},{"date":"1396/10/29 13:00","price":2.0478},{"date":"1396/10/29 13:32","price":2.0485},{"date":"1396/10/29 14:08","price":2.0518},{"date":"1396/10/29 14:32","price":2.0579},{"date":"1396/10/29 15:00","price":2.055},{"date":"1396/10/29 15:32","price":2.0486},{"date":"1396/10/29 16:08","price":2.0495},{"date":"1396/10/29 16:32","price":2.0485},{"date":"1396/10/29 17:08","price":2.0385},{"date":"1396/10/29 17:32","price":2.0421},{"date":"1396/10/29 18:00","price":2.0553},{"date":"1396/10/29 18:32","price":2.0657},{"date":"1396/10/29 19:08","price":2.06},{"date":"1396/10/29 19:32","price":2.0551},{"date":"1396/10/29 20:00","price":2.0476},{"date":"1396/10/29 20:32","price":2.0516},{"date":"1396/10/29 21:08","price":2.0535},{"date":"1396/10/29 21:32","price":2.0522},{"date":"1396/10/29 22:00","price":2.0541},{"date":"1396/10/29 22:32","price":2.0574},{"date":"1396/10/29 23:00","price":2.0586},{"date":"1396/10/29 23:32","price":2.0602}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398