کمترین: 
68.36
بیشترین: 
69.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.66
زمان: 
10/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 دی 1396 , 68.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":69.32},{"date":"1396/10/29 01:08","price":69.18},{"date":"1396/10/29 03:00","price":69.15},{"date":"1396/10/29 05:00","price":68.77},{"date":"1396/10/29 05:32","price":68.87},{"date":"1396/10/29 06:08","price":68.83},{"date":"1396/10/29 06:32","price":68.5},{"date":"1396/10/29 07:08","price":68.56},{"date":"1396/10/29 07:32","price":68.64},{"date":"1396/10/29 08:00","price":68.62},{"date":"1396/10/29 08:32","price":68.61},{"date":"1396/10/29 10:00","price":68.58},{"date":"1396/10/29 11:08","price":68.61},{"date":"1396/10/29 12:08","price":68.56},{"date":"1396/10/29 12:32","price":68.64},{"date":"1396/10/29 13:00","price":68.61},{"date":"1396/10/29 13:32","price":68.71},{"date":"1396/10/29 14:08","price":68.83},{"date":"1396/10/29 14:32","price":68.86},{"date":"1396/10/29 15:00","price":68.94},{"date":"1396/10/29 15:32","price":68.9},{"date":"1396/10/29 16:08","price":68.69},{"date":"1396/10/29 16:32","price":68.67},{"date":"1396/10/29 17:08","price":68.39},{"date":"1396/10/29 17:32","price":68.36},{"date":"1396/10/29 18:00","price":68.62},{"date":"1396/10/29 18:32","price":68.98},{"date":"1396/10/29 19:08","price":68.84},{"date":"1396/10/29 19:32","price":68.75},{"date":"1396/10/29 20:00","price":68.53},{"date":"1396/10/29 20:32","price":68.48},{"date":"1396/10/29 21:08","price":68.61},{"date":"1396/10/29 21:32","price":68.67},{"date":"1396/10/29 22:00","price":68.6},{"date":"1396/10/29 22:32","price":68.74},{"date":"1396/10/29 23:00","price":68.73},{"date":"1396/10/29 23:32","price":68.66}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399