کمترین: 
4457
بیشترین: 
4476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4459
زمان: 
10/28 18:10
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 28 دی 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 28 دی 1396 , 4459 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:20","price":4468},{"date":"1396/10/28 11:30","price":4471},{"date":"1396/10/28 11:40","price":4476},{"date":"1396/10/28 11:50","price":4474},{"date":"1396/10/28 12:00","price":4476},{"date":"1396/10/28 12:10","price":4475},{"date":"1396/10/28 12:30","price":4474},{"date":"1396/10/28 12:40","price":4471},{"date":"1396/10/28 13:00","price":4467},{"date":"1396/10/28 13:10","price":4465},{"date":"1396/10/28 13:20","price":4467},{"date":"1396/10/28 13:40","price":4469},{"date":"1396/10/28 13:50","price":4468},{"date":"1396/10/28 14:00","price":4466},{"date":"1396/10/28 14:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 14:20","price":4467},{"date":"1396/10/28 14:30","price":4465},{"date":"1396/10/28 14:40","price":4466},{"date":"1396/10/28 14:50","price":4467},{"date":"1396/10/28 15:00","price":4466},{"date":"1396/10/28 15:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 15:20","price":4465},{"date":"1396/10/28 15:30","price":4466},{"date":"1396/10/28 16:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 16:40","price":4465},{"date":"1396/10/28 16:50","price":4464},{"date":"1396/10/28 17:10","price":4461},{"date":"1396/10/28 17:20","price":4457},{"date":"1396/10/28 17:30","price":4458},{"date":"1396/10/28 17:40","price":4457},{"date":"1396/10/28 17:50","price":4459},{"date":"1396/10/28 18:00","price":4458},{"date":"1396/10/28 18:10","price":4459}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399