کمترین: 
4456
بیشترین: 
4475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4458
زمان: 
10/28 18:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 28 دی 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 28 دی 1396 , 4458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:20","price":4467},{"date":"1396/10/28 11:30","price":4470},{"date":"1396/10/28 11:40","price":4475},{"date":"1396/10/28 11:50","price":4473},{"date":"1396/10/28 12:00","price":4475},{"date":"1396/10/28 12:10","price":4474},{"date":"1396/10/28 12:30","price":4473},{"date":"1396/10/28 12:40","price":4470},{"date":"1396/10/28 13:00","price":4466},{"date":"1396/10/28 13:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 13:20","price":4466},{"date":"1396/10/28 13:40","price":4468},{"date":"1396/10/28 13:50","price":4467},{"date":"1396/10/28 14:00","price":4465},{"date":"1396/10/28 14:10","price":4463},{"date":"1396/10/28 14:20","price":4466},{"date":"1396/10/28 14:30","price":4464},{"date":"1396/10/28 14:40","price":4465},{"date":"1396/10/28 14:50","price":4466},{"date":"1396/10/28 15:00","price":4465},{"date":"1396/10/28 15:10","price":4463},{"date":"1396/10/28 15:20","price":4464},{"date":"1396/10/28 15:30","price":4465},{"date":"1396/10/28 16:10","price":4463},{"date":"1396/10/28 16:40","price":4464},{"date":"1396/10/28 16:50","price":4463},{"date":"1396/10/28 17:10","price":4460},{"date":"1396/10/28 17:20","price":4456},{"date":"1396/10/28 17:30","price":4457},{"date":"1396/10/28 17:40","price":4456},{"date":"1396/10/28 17:50","price":4458},{"date":"1396/10/28 18:00","price":4457},{"date":"1396/10/28 18:10","price":4458}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399