کمترین: 
4460
بیشترین: 
4486
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4464
زمان: 
10/28 21:00
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 28 دی 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 28 دی 1396 , 4464 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:10","price":4460},{"date":"1396/10/28 11:20","price":4470},{"date":"1396/10/28 11:30","price":4476},{"date":"1396/10/28 11:40","price":4485},{"date":"1396/10/28 11:50","price":4479},{"date":"1396/10/28 12:00","price":4480},{"date":"1396/10/28 12:10","price":4473},{"date":"1396/10/28 12:20","price":4474},{"date":"1396/10/28 12:30","price":4486},{"date":"1396/10/28 12:40","price":4478},{"date":"1396/10/28 13:00","price":4467},{"date":"1396/10/28 13:10","price":4465},{"date":"1396/10/28 13:20","price":4466},{"date":"1396/10/28 13:40","price":4483},{"date":"1396/10/28 13:50","price":4468},{"date":"1396/10/28 14:00","price":4467},{"date":"1396/10/28 14:10","price":4463},{"date":"1396/10/28 14:20","price":4468},{"date":"1396/10/28 14:30","price":4465},{"date":"1396/10/28 14:50","price":4468},{"date":"1396/10/28 15:00","price":4466},{"date":"1396/10/28 15:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 20:30","price":4470},{"date":"1396/10/28 21:00","price":4464}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399