کمترین: 
4458
بیشترین: 
4487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4458
زمان: 
10/28 18:50
قیمت دلار امروز 28 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 دی 1396 , 4458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:10","price":4461},{"date":"1396/10/28 11:20","price":4471},{"date":"1396/10/28 11:30","price":4477},{"date":"1396/10/28 11:40","price":4486},{"date":"1396/10/28 11:50","price":4480},{"date":"1396/10/28 12:00","price":4481},{"date":"1396/10/28 12:10","price":4474},{"date":"1396/10/28 12:20","price":4475},{"date":"1396/10/28 12:30","price":4487},{"date":"1396/10/28 12:40","price":4479},{"date":"1396/10/28 13:00","price":4468},{"date":"1396/10/28 13:10","price":4466},{"date":"1396/10/28 13:20","price":4467},{"date":"1396/10/28 13:40","price":4484},{"date":"1396/10/28 13:50","price":4469},{"date":"1396/10/28 14:00","price":4468},{"date":"1396/10/28 14:10","price":4464},{"date":"1396/10/28 14:20","price":4469},{"date":"1396/10/28 14:30","price":4466},{"date":"1396/10/28 14:50","price":4469},{"date":"1396/10/28 15:00","price":4467},{"date":"1396/10/28 15:10","price":4465},{"date":"1396/10/28 18:50","price":4458}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399