کمترین: 
6110
بیشترین: 
6154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6148
زمان: 
10/28 13:20
قیمت پوند امروز 28 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 28 دی 1396 , 6148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":6110},{"date":"1396/10/28 10:30","price":6119},{"date":"1396/10/28 11:50","price":6124},{"date":"1396/10/28 12:00","price":6144},{"date":"1396/10/28 12:10","price":6154},{"date":"1396/10/28 13:20","price":6148}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399