کمترین: 
3.093
بیشترین: 
3.251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.202
زمان: 
10/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 دی 1396 , 3.202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 02:00","price":3.247},{"date":"1396/10/28 03:00","price":3.251},{"date":"1396/10/28 03:32","price":3.25},{"date":"1396/10/28 04:08","price":3.248},{"date":"1396/10/28 04:32","price":3.245},{"date":"1396/10/28 05:08","price":3.248},{"date":"1396/10/28 05:32","price":3.236},{"date":"1396/10/28 06:08","price":3.237},{"date":"1396/10/28 09:08","price":3.232},{"date":"1396/10/28 09:32","price":3.236},{"date":"1396/10/28 11:00","price":3.245},{"date":"1396/10/28 11:32","price":3.232},{"date":"1396/10/28 12:08","price":3.22},{"date":"1396/10/28 13:08","price":3.216},{"date":"1396/10/28 13:32","price":3.22},{"date":"1396/10/28 14:08","price":3.233},{"date":"1396/10/28 14:32","price":3.228},{"date":"1396/10/28 15:08","price":3.232},{"date":"1396/10/28 15:32","price":3.196},{"date":"1396/10/28 16:00","price":3.205},{"date":"1396/10/28 16:32","price":3.192},{"date":"1396/10/28 17:00","price":3.196},{"date":"1396/10/28 17:32","price":3.191},{"date":"1396/10/28 18:08","price":3.204},{"date":"1396/10/28 18:32","price":3.196},{"date":"1396/10/28 19:08","price":3.184},{"date":"1396/10/28 19:32","price":3.139},{"date":"1396/10/28 20:32","price":3.093},{"date":"1396/10/28 21:00","price":3.098},{"date":"1396/10/28 21:32","price":3.105},{"date":"1396/10/28 22:32","price":3.16},{"date":"1396/10/28 23:00","price":3.194},{"date":"1396/10/28 23:32","price":3.202}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399