کمترین: 
1.856
بیشترین: 
1.8845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8845
زمان: 
10/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 28 دی 1396 , 1.8845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 02:00","price":1.869},{"date":"1396/10/28 03:00","price":1.8735},{"date":"1396/10/28 03:32","price":1.8747},{"date":"1396/10/28 04:08","price":1.8735},{"date":"1396/10/28 04:32","price":1.872},{"date":"1396/10/28 05:08","price":1.8715},{"date":"1396/10/28 05:32","price":1.8725},{"date":"1396/10/28 06:08","price":1.8735},{"date":"1396/10/28 06:32","price":1.8745},{"date":"1396/10/28 09:08","price":1.8715},{"date":"1396/10/28 09:32","price":1.8685},{"date":"1396/10/28 11:00","price":1.868},{"date":"1396/10/28 11:32","price":1.8675},{"date":"1396/10/28 12:08","price":1.8645},{"date":"1396/10/28 12:32","price":1.8635},{"date":"1396/10/28 13:08","price":1.8625},{"date":"1396/10/28 14:08","price":1.8645},{"date":"1396/10/28 14:32","price":1.8634},{"date":"1396/10/28 15:08","price":1.8645},{"date":"1396/10/28 15:32","price":1.865},{"date":"1396/10/28 16:00","price":1.8665},{"date":"1396/10/28 16:32","price":1.863},{"date":"1396/10/28 17:00","price":1.866},{"date":"1396/10/28 17:32","price":1.8628},{"date":"1396/10/28 18:08","price":1.859},{"date":"1396/10/28 18:32","price":1.8613},{"date":"1396/10/28 19:08","price":1.8591},{"date":"1396/10/28 19:32","price":1.856},{"date":"1396/10/28 20:32","price":1.8685},{"date":"1396/10/28 21:00","price":1.874},{"date":"1396/10/28 21:32","price":1.8725},{"date":"1396/10/28 22:32","price":1.8828},{"date":"1396/10/28 23:00","price":1.8823},{"date":"1396/10/28 23:32","price":1.8845}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398