کمترین: 
608.25
بیشترین: 
613.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
612.13
زمان: 
10/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 دی 1396 , 612.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 01:08","price":611.13},{"date":"1396/10/28 02:00","price":612.88},{"date":"1396/10/28 05:08","price":612.75},{"date":"1396/10/28 06:08","price":612.88},{"date":"1396/10/28 06:32","price":613.13},{"date":"1396/10/28 09:32","price":612.13},{"date":"1396/10/28 11:00","price":611.63},{"date":"1396/10/28 11:32","price":611.38},{"date":"1396/10/28 12:08","price":611.63},{"date":"1396/10/28 12:32","price":611.38},{"date":"1396/10/28 13:08","price":610.13},{"date":"1396/10/28 13:32","price":610.63},{"date":"1396/10/28 14:08","price":611.38},{"date":"1396/10/28 14:32","price":611.13},{"date":"1396/10/28 15:08","price":611.75},{"date":"1396/10/28 15:32","price":612},{"date":"1396/10/28 16:00","price":612.63},{"date":"1396/10/28 16:32","price":611.38},{"date":"1396/10/28 17:00","price":611.13},{"date":"1396/10/28 17:32","price":610.88},{"date":"1396/10/28 18:08","price":609.38},{"date":"1396/10/28 18:32","price":609.63},{"date":"1396/10/28 19:08","price":608.63},{"date":"1396/10/28 19:32","price":608.25},{"date":"1396/10/28 20:32","price":612.13},{"date":"1396/10/28 21:32","price":612.38},{"date":"1396/10/28 22:32","price":611.63},{"date":"1396/10/28 23:00","price":611.38},{"date":"1396/10/28 23:32","price":612.13}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399