کمترین: 
68.92
بیشترین: 
69.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.31
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 دی 1396 , 69.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 01:08","price":69.27},{"date":"1396/10/28 02:00","price":69.47},{"date":"1396/10/28 02:32","price":69.46},{"date":"1396/10/28 05:08","price":69.48},{"date":"1396/10/28 05:32","price":69.47},{"date":"1396/10/28 06:08","price":69.52},{"date":"1396/10/28 06:32","price":69.53},{"date":"1396/10/28 09:32","price":69.36},{"date":"1396/10/28 11:00","price":69.3},{"date":"1396/10/28 11:32","price":69.26},{"date":"1396/10/28 12:08","price":69.27},{"date":"1396/10/28 12:32","price":69.22},{"date":"1396/10/28 13:08","price":69.16},{"date":"1396/10/28 13:32","price":69.25},{"date":"1396/10/28 14:08","price":69.36},{"date":"1396/10/28 14:32","price":69.38},{"date":"1396/10/28 15:32","price":69.42},{"date":"1396/10/28 16:00","price":69.47},{"date":"1396/10/28 16:32","price":69.33},{"date":"1396/10/28 17:00","price":69.38},{"date":"1396/10/28 17:32","price":69.31},{"date":"1396/10/28 18:08","price":69.02},{"date":"1396/10/28 18:32","price":69.09},{"date":"1396/10/28 19:08","price":68.98},{"date":"1396/10/28 19:32","price":68.92},{"date":"1396/10/28 20:32","price":69.33},{"date":"1396/10/28 21:00","price":69.35},{"date":"1396/10/28 21:32","price":69.33},{"date":"1396/10/28 22:32","price":69.31},{"date":"1396/10/28 23:00","price":69.2},{"date":"1396/10/28 23:32","price":69.31}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398