کمترین: 
63.63
بیشترین: 
64.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.91
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 دی 1396 , 63.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 01:08","price":63.89},{"date":"1396/10/28 02:00","price":64.08},{"date":"1396/10/28 03:00","price":64.12},{"date":"1396/10/28 03:32","price":64.23},{"date":"1396/10/28 04:08","price":64.19},{"date":"1396/10/28 04:32","price":64.16},{"date":"1396/10/28 05:08","price":64.12},{"date":"1396/10/28 05:32","price":64.16},{"date":"1396/10/28 06:08","price":64.19},{"date":"1396/10/28 06:32","price":64.22},{"date":"1396/10/28 09:32","price":64.06},{"date":"1396/10/28 11:00","price":63.98},{"date":"1396/10/28 11:32","price":63.97},{"date":"1396/10/28 12:08","price":63.98},{"date":"1396/10/28 12:32","price":63.93},{"date":"1396/10/28 13:08","price":63.88},{"date":"1396/10/28 13:32","price":63.95},{"date":"1396/10/28 14:08","price":64.02},{"date":"1396/10/28 14:32","price":63.99},{"date":"1396/10/28 15:08","price":63.98},{"date":"1396/10/28 15:32","price":64.03},{"date":"1396/10/28 16:00","price":64.12},{"date":"1396/10/28 16:32","price":64.05},{"date":"1396/10/28 17:00","price":64.06},{"date":"1396/10/28 17:32","price":63.98},{"date":"1396/10/28 18:08","price":63.77},{"date":"1396/10/28 18:32","price":63.83},{"date":"1396/10/28 19:08","price":63.7},{"date":"1396/10/28 19:32","price":63.63},{"date":"1396/10/28 20:32","price":64},{"date":"1396/10/28 21:00","price":64.06},{"date":"1396/10/28 21:32","price":64},{"date":"1396/10/28 22:32","price":63.97},{"date":"1396/10/28 23:00","price":63.87},{"date":"1396/10/28 23:32","price":63.91}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398