کمترین: 
2.0462
بیشترین: 
1593.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0617
زمان: 
10/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 دی 1396 , 2.0617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 00:08","price":2.0672},{"date":"1396/10/28 00:32","price":1593.6},{"date":"1396/10/28 01:08","price":2.0665},{"date":"1396/10/28 02:00","price":2.0696},{"date":"1396/10/28 03:00","price":2.0712},{"date":"1396/10/28 03:32","price":2.0727},{"date":"1396/10/28 04:08","price":2.0712},{"date":"1396/10/28 04:32","price":2.0708},{"date":"1396/10/28 05:08","price":2.0716},{"date":"1396/10/28 05:32","price":2.0719},{"date":"1396/10/28 06:08","price":2.0715},{"date":"1396/10/28 06:32","price":2.072},{"date":"1396/10/28 08:32","price":2.0717},{"date":"1396/10/28 09:08","price":2.0698},{"date":"1396/10/28 09:32","price":2.068},{"date":"1396/10/28 10:08","price":2.0679},{"date":"1396/10/28 10:32","price":2.0661},{"date":"1396/10/28 11:00","price":2.0654},{"date":"1396/10/28 11:32","price":2.0655},{"date":"1396/10/28 12:08","price":2.0635},{"date":"1396/10/28 12:32","price":2.0612},{"date":"1396/10/28 13:08","price":2.0638},{"date":"1396/10/28 13:32","price":2.061},{"date":"1396/10/28 14:08","price":2.0637},{"date":"1396/10/28 14:32","price":2.0605},{"date":"1396/10/28 15:08","price":2.0635},{"date":"1396/10/28 15:32","price":2.0638},{"date":"1396/10/28 16:00","price":2.0642},{"date":"1396/10/28 16:32","price":2.0618},{"date":"1396/10/28 17:00","price":2.0576},{"date":"1396/10/28 17:32","price":2.054},{"date":"1396/10/28 18:08","price":2.0543},{"date":"1396/10/28 18:32","price":2.0518},{"date":"1396/10/28 19:08","price":2.0488},{"date":"1396/10/28 19:32","price":2.0462},{"date":"1396/10/28 20:00","price":2.0614},{"date":"1396/10/28 20:32","price":2.0634},{"date":"1396/10/28 21:00","price":2.0648},{"date":"1396/10/28 21:32","price":2.0656},{"date":"1396/10/28 22:00","price":2.0558},{"date":"1396/10/28 22:32","price":2.0583},{"date":"1396/10/28 23:00","price":2.0627},{"date":"1396/10/28 23:32","price":2.0617}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399